Distances līgums

Maverick Solutions SIA (reģ. nr. reģistrācijas numurs: 40203129247), juridiskā adrese Slāvu iela 15-67, Rīga LV-1073, tās valdes locekļa personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs, un persona, kas veic pasūtījumu Piegādātāja interneta mājas lapā un, veicot pasūtījumu, ir apstiprinājusi, ka ir iepazinusies un piekrīt Pakalpojuma lietošanas noteikumiem, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu":

Piegādātājs apņemas sniegt Pasūtītājam pakalpojumus, turpmāk saukti Pakalpojums, pēc Pasūtītāja elektroniska pieprasījuma.

1. Piegādes un samaksas kārtība

1. Pasūtītājs iesniedz elektronisku Pakalpojuma pieprasījumu Piegādātāja mājas lapā, izvēloties pasūtāmo Pakalpojuma veidu un apmaksas termiņu.

2. Maksājumus var veikt internetā ar maksājumu kartēm un PayPal.

3. Pasūtītājs var apmaksāt Pakalpojumu vienā vai vairākos maksājumus, atkarībā no izvēlētā Pakalpojuma.

4. Pakalpojuma aktuālā cena un apjoms ir publicēts un skaidri parādīts uz ekrāna pirms maksājuma veikšanas Piegādātāja mājas lapā.

5. Piekļuve pakalpojumam tiks automātiski apturēta, ja apmaksas termiņš tiek kavēts 7 dienas.

Apmaksa internetā

6. Pasūtītājs izvēlas veikt maksājumu internetā, tad veiksmīga maksājuma gadīumā Pakalpojums Pasūtītājam tiek pieslēgts automātiski un nekavējoties. Izņēmums ir Pakalpojumi, kuru sniegšana tiek uzsākta konkrēta datumā, kas skaidri minēts Pakalpojuma aprakstā pirms maksājuma veikšanas.

Dalītais maksājums

7. Ja Pasūtītājs izvēlas apmaksāt Pakalpojumu vairākos maksājumos, tad Pasūtītājam automātiski tiek pieslēgts dalītais maksājums uz izvēlēto periodu, turpmāk saukts DM.

8. DM tiek automātiski ieturēti ne biežāk kā reizi 28 dienās līdz brīdim, kad ir veikta pilna Pakalpojuma apmaksa.

9. Pasūtītājam ir pienākums veikt pilnu Pakalpojuma apmaksu, neatkarīgi tā vai Pasūtītājs pakaplojumu izmanto vai nē, izņemot gadījumu, kad Pasūtītājs izmanto atteikuma tiesības 14 dienu laikā kopš iegādes brīža, izņemot gadījumu, kad ir jau uzsākta digitālā satura piegāde.

10. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi atjaunot DM maksājumu kartes datus, ja maksājumu kartei ir beidzies derīguma termiņš, karte ir nozaudēta, bloķēta vai kā citādi kļuvusi nederīga.

11. Ja tiek izmantots DM, Pasūtītājs nav atteicies no Pakalpojuma saņemšanas un Piegādātājs ir gatavs turpināt Pakalpojuma sniegšanu, tad, beidzoties Pakalpojuma sniegšanas periodam, līgums tiek automātiski pagarināts uz tikpat garu nākamo Pakalpojuma sniegšanas periodu.

12. Ja tiek izmantots DM, tad, līgumam automātiski pagarinoties, maksājumi par kārtējiem Pakalpojuma saņemšanas periodiem tiek veikti automātiski.

13. Pasūtītājs var mainīt apmaksas veidu turpmākajiem maksājumiem, sazinoties ar Piegādātāju vismaz 3 darba dienas pirms nākamā plānotā maksājuma.

2. Informācija par atteikuma tiesībām

Atteikuma tiesības

1. Ja Pasūtītājs ir patērētājs (fiziskā persona, kas iegādājas Pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), turpmāk saukts Patērētājs, tad spēkā sekojoši noteikumi, kuros Patērētājam ir paredzētas atteikuma tiesības.

2. Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzās pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas.

3. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Patērētājam jānosūta Piegādātājam pareizi aizpildīta atteikuma veidlapa vai nepārprotams brīvas formas paziņojums, kas satur Patērētāja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pasta adresi un jānosūta tas elektroniski uz [email protected]

5. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Patērētājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

6. Atteikuma veidlapu var iegūt adresē: http://www.sixpack.lv/sd-atteikuma-veidlapa.pdf

Atteikuma radītās sekas

7. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Piegādātājs pārtrauc līguma izpildi un Patērētājs maksā Piegādātājam samērīgu summu, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad Patērētājs ir informējis piegādātāju par atteikuma tiesību izmantošanu.

Naudas atmaksas kārtība

8. Piegādātājs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad no Patērētāja saņēmis laikā nosūtītu paziņojumu, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, atskaitot tās izmaksas, kas saskaņā ar šo līgumu jāsedz Pasūtītājam. Piegādātājs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Patērētājs.

3. Citi noteikumi

1. Pasūtītājs piekrīt un apņemas izmantot Pakalpojumu atbilstoši Piegādātāja pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo līgumu, risināmi savstarpejā sarunu ceļā. Tomēr, ja tas nav iespējams, tad tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

- Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
- Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
- Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

Lejupielādēt Distances līgumu

Maverick Solutions, SIA, Reģistrācijas numurs: 40203129247, Adrese: Slāvu iela 15-67, Rīga, Latvija. Privātuma politika | Distances līgums Lietošanas noteikumi